The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
zhong guo gong chan dang wei hu he ti sheng min zu ning ju li de lu jing tan xi yi jia zhi guan zheng zhi wen hua he guo jia li yi wei shi jiao de kao cha
Author(s): 
Pages: 4-6
Year: Issue:  7
Journal: Cadres Tribune

Abstract:  20世纪80年代中期以后,经济全球化作为世界潮流,迅猛异常地向全球社会生活各个领域渗透和扩展.经济全球化的本性是不尊重国家主权,民族国家的根基是其首要的冲击对象,对民族凝聚力具有更多的消解作用.
Related Articles
No related articles found