The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
guo jia shi pin yao pin jian du guan li ju guan yu zuo hao yao pin sheng chan xu ke zheng he yi liao ji gou zhi ji xu ke zheng huan fa gong zuo de tong zhi
Pages: 257-258
Year: Issue:  5
Journal: Qilu Pharmaceutical Affairs

Abstract:  按照<药品管理法>、<药品管理法实施条例>以及<药品生产监督管理办法>和<医疗机构制剂配制监督管理办法>的有关规定,2010年开始,要对到期的<药品生产许可证>和<医疗机构制剂许可证>开展换发工作.
Related Articles
No related articles found