The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
mei jie pi ping shi jian zhong de xi fang xin wen xue he chuan bo xue ying xiang ji yu dui shang hai xin wen ji zhe za zhi 2006 nian 2008 nian mei jie pi ping zhuan lan de kao cha
Author(s): 
Pages: 45-46
Year: Issue:  1
Journal: 报刊之友

Abstract: <正>一、问题的提出20世纪90年代以来,我国传媒业受商业化的侵蚀而产生的负面效应日趋严重。随着西方媒介批评理论的引进,媒介批评逐渐成为我国新闻学界和业界共同关注的热点问题。在
Related Articles
No related articles found