The server is under maintenance between 08:00 to 12:00 (GMT+08:00), and please visit later.
We apologize for any inconvenience caused
Login  | Sign Up  |  Oriprobe Inc. Feed
China/Asia On Demand
Journal Articles
Laws/Policies/Regulations
Companies/Products
Bookmark and Share
ji ceng guo tu zi yuan guan li ti zhi gai ge gong zuo cun zai de wen ti ji jian yi yi luo cheng xian guo tu zi yuan ju wei li
Author(s): 
Pages: 29
Year: Issue:  12
Journal: NANFANG GUOTU ZIYUAN

Abstract: 谈起基层国土资源体制改革工作,我们不得不想起中央为加强国土资源管理而采取的两项重大的管理体制改革措施:一是组建国土资源部;二是调整省以下国土资源主管部门干部管理体制.……
Related Articles
No related articles found